Blogia
vgomez

PREMIOS EXTRAORDINARIOS E.S.O.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS E.S.O.

No DOGA do día 22 de outubro convócanse os premios extraordinarios de E.S.O ao rendemento académico correspondentes ao curso pasado (2008/2009). Os requisitos son:

1. Cursar durante o curso 2008-2009 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
3. A media das cualificacións dos alumnos e alumnas solicitantes debe ser igual ou superior a 9 puntos.
4. Esta nota media será a media aritmética das cualificacións en todas as materias dos catro cursos da etapa.
5. Segundo o establecido nas disposicións adicionais do Decreto 133/2007 polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria, para a obtención da nota media non se terá en conta a área de relixión.
6. As áreas validadas ou exentas non serán tidas en conta para o cálculo da nota media.
7. A media aritmética das cualificacións da etapa expresarase cun só decimal e deberá reflectirse na certificación  académica a que se fai referencia noartigo 6º.3 a) desta orde.

Os aspirantes realizarán unha proba. Proporanse ata 20 premios que consistirán nun diploma acerditativo e un ordenador portátil.

Se estás interesado pincha en PREMIOS EXTRAORDINARIOS E.S.O.

0 comentarios