Blogia
vgomez

A LOMCE, UNHA NOVA LEI DE EDUCACIÓN QUE SOA A VELLA

A LOMCE, UNHA NOVA LEI DE EDUCACIÓN QUE SOA A VELLA

Eixe Cronolóxico das Leis do Sistema Educativo Español / Imaxe:prgoe.blogspot.com

Ao listado de leis do Sistema Educativo Español temos que engadir outra máis, pois o pasado venres, día 17 (Día das Letras Galegas) o Consello de Ministros aprobou o anteproxecto da Lei Orgánica para a Mellora Educativa (Lomce), máis coñecida como "Lei Wert".  Estas son algunas das súas características:

1. Suprime a selectividade e implanta avaliacións nacionais externas de competencias básicas, deseñadas polo Goberno, para todos os alumnos ao final da secundaria obrigatoria (ESO) e bacharelato, que haberán de superar para titularse.

2.  As materias de primaria, ESO e bacharelato agrúpanse en troncais, específicas e de libre configuración autonómica.

3. O Goberno determinará os contidos e o horario mínimo das troncais (como Lingua castelá, Matemáticas, Ciencias ou Idioma estranxeiro).

4.  As comunidades fixarán o currículo das específicas e os seus criterios de avaliación (como Educación Física ou Música) e as de libre configuración; entre estas últimas, a Lingua cooficial onde a haxa, que terá un tratamento equivalente á castelá.

5. O Goberno adiantará o diñeiro do colexio privado ás familias que queiran que os seus fillos reciban ensino en castelán e logo descontarallo a Cataluña do financiamento educativo, para garantir o dereito dos pais a elixir a lingua na que estudan os seus fillos nas comunidades autónomas con lingua cooficial.

6. O cuarto curso de ESO (último do ensino obrigatorio) terá dúas opcións: de iniciación ao bacharelato e á FP.

7. Repeticións: Non se poderá pasar de curso con máis de dous suspensos se son lingua (Castelán e Cooficial) e Matemáticas. Haberá programas de reforzo e mellora educativas dende segundo da ESO.

8. Os centros dispoñerán de maior autonomía para configurar unha oferta formativa propia e para a xestión, o que significa rendición de contas e máis transparencia.

9. Os alumnos de primaria e ESO poderán matricularse en relixión confesional, unha formación alternativa de valores ou ambas as dúas (materias específicas), cuxa cualificación contará nas notas ordinarias, se ben non terán que examinarse delas na avaliación final para obter o título. Desaparece Educación para a Cidadanía, cuxos temarios serán transversais.

10. A nota final de ESO pondérase ao 70 e 30%, respectivamente, entre a nota media do conxunto de materias e o resultado da avaliación final.

11. A FP básica (dous cursos) destínase a alumnos dende 15 anos con dificultades de progreso. Servirá para adquirir a cualificación profesional mínima e optar ao título da ESO.

12. Promóvese a practíca "diaria" de deporte e exercicio físico por parte dos alumnos durante a xornada escolar, ao estar obrigadas as Administracións públicas a promover a actividade física e a dieta equilibrada nos centros de ensino. A ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Ana Mato, reclamara esta medida tras recordar que un dos principais problemas dos nenos españois é o exceso de peso.

13. Avaliacións:

En primaria, os centros someterán a todos os alumnos a unha proba individualizada de detección precoz de dificultades de aprendizaxe ao rematar terceiro e outra ao concluír a etapa (sexto curso), definidas polas CCAA.

-   Ao final de ESO, haberá unha avaliación individualizada e externa por cada opción de iniciación (bacharelato ou FP), que haberá que aprobar para obter o título e poder acceder ao bacharelato.

O bacharelato terá as modalidades de ciencias, humanidades, ciencias sociais e artes. A avaliación final servirá para obter o título de bacharel, que facultará para acceder á educación universitaria, aínda que as universidades poden convocar, ademais, probas específicas.

 

   A letra desta canción sóame ás miñas épocas de estudante. Será volver ao pasado?

FONTE: Xornal El Mundo

0 comentarios