Blogia
vgomez

OS HIMNOS DAS COMUNIDADES E CIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA VI

 

Continúo coa sección dos himnos das distintas comunidades e cidades autónomas.

Hoxe tócalle o turno a Comunidade Valenciana.

O himno da Comunidade Valenciana ten música de José Serrano e dúas letras, unha en castelán e outra en valenciano, compostas ambas as por  Maximiliano  Thous  Orts, sendo as dúas oficiais. Na súa composición inclúe o antigo himno da Cidade de Valencia do século  XVI.

Per ofrenar noves glòries a Espanya                  Para  ofrendar novas glorias a

                                                                  España

tots a una veu, germans, vingau.                      a nosa Rexión soubo loitar;

Ja en el taller i en el camp remoregen                xa no taller e no campo resoan

càntics d’amor, himnes de pau!                         cantos de amor, himnos de paz!!

Pas a la Regió                                                  Vede á Rexión 

que avança en marxa triomfal!                          que avanza en marcha triunfal! 

Per a Tu la Vega envia                                      Vén de dar a miña horta

la riquesa que atresora                                     a riqueza que atesoura,

i és la veu de l’aigua càntic d’alegría                  e é a voz da auga canto de alegría

acordat al ritme de guitarra mora...                   que naceu aos ritmos de guitarra

                                                                      moura.

Paladins de l’art t’ofrenen                                  Manda a arte paladíns, 

ses victòries gegantines;                                   que che ofrezan os seus loureiros

i als teus peus, Sultana, tons jardins extenen      e aos teus pés, Sultana, tenden os

                                                                       meus xardíns

un tapís de murta i de roses fines.                      un tapiz de rosas, nardos e

                                                                    caraveis.

Brinden fruites daurades                                    Brindan rico tesouro

els paradisos de les riberes;                               as  laranxeiras das ribeiras;

pengen les arracades                                         penden acios de ouro

baix les arcades de les palmeres...                      baixo os arcos das palmeiras...

Sona la veu amada                                            Soa, a voz amada

i en potentíssim, vibrant ressò,                           e en vitorioso vibrante son,

notes de nostra albada                                       notas da alborada

canten les glòries de la Regió.                             cantan o triunfo da Rexión.

Valencians: en peu alcem-se.                             Despertemos, valencianos!

Que nostra veu                                                  Que a nosa voz

la llum salude                                                    a luz saúde

d’un sol novell.                                                  dun novo Sol!

Per ofrenar noves glòries a Espanya,                   Para  ofrendar novas glorias a

                                                                       España

tots a una veu, germans, vingau.                        a  nosa Rexión soubo loitar;

Ja en el taller i en el camp remoregen                 xa no taller e no campo resoan

càntics d’amor, himnes de pau!                          cantos de amor, himnos de paz!!

Flamege en l’aire                                               Flote nos aires

nostra Senyera!                                                 a nosa Senlleira!

Glòria a la Pàtria!                                               Gloria á Patria!

Vixca València!                                                  Viva Valencia!

Vixca! Vixca!! Vixca!!                                         Viva! Viva! Viva!

Mañá, o himno de Cantabria!

 

0 comentarios