Blogia
vgomez

O GALEGO E A MOCIDADE

O GALEGO E A MOCIDADE

Lema galego de Paula /Imaxe:aaactoresdehollywood.blogspot.com

O 38,6% da mocidade de Galicia de entre 15 e 29 anos afirma utilizar a lingua galega, segundo se desprende do informe Xuventude Galega 2010, que vén de presentar a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar. Este dato supón un aumento de case 6 puntos porcentuais na utilización do galego respecto dos usos lingüísticos recollidos nun estudo semellante elaborado en 2007.

No que respecta ao castelán, o seu uso sitúase nun 59,9%, 5,4 puntos menos que no informe elaborado hai catro anos. Así mesmo, o estudo indica que un 0,2 emprega outras linguas, mentres que unha porcentaxe do 1,3 non achegou información.

O informe Xuventude Galega 2010 baséase nun estudo realizado pola Universidade de Santiago de Compostela a partir de 1.200 enquisas presenciais a mozos e a mozas de entre 15 e 29 anos. Este traballo sociolóxico, que se enmarca no plan Xuventude 2013, unha estratexia para a mocidade galega, inclúe unha pregunta relativa á lingua empregada habitualmente en once situacións diferentes da vida cotiá, centradas nas relación cos máis próximos, en diferentes ámbitos sociais, en actividades funcionais diarias tanto orais como escritas e mais en intercambios orais espontáneos.

Atendendo a estes parámetros e segundo se desprende dos datos obtidos das enquisas, os temas ou situacións máis favorables para o uso do galego son os vinculados coa relación cos máis próximos. Pola contra, o seu uso redúcese nos que se vinculan cos usos escritos da lingua e nos contactos con descoñecidos.

Usos lingüísticos da xuventude por ámbitos

Este uso favorable do galego no ámbito familiar por parte do grupo de idade de 15 a 29 anos tamén se constata na Enquisa de condicións de vida das familias galegas 2008 (ECVFG-2008). O estudo realizado polo Instituto de Estatística de Galicia (IGE), que inclúe preguntas sobre lingua inicial e habitual, usos lingüísticos, coñecemento das linguas, dinámicas de mantemento e cambio de idioma etc., indica que utiliza sempre o galego ou máis galego ca castelán o 43% dos mozos e mozas dese grupo de idade.

No que respecta ao ámbito laboral, cos compañeiros/as de traballo, co persoal ao cargo, cos superiores e cos clientes, en Galicia utiliza sempre o galego ou máis galego ca castelán o 45,5% da mocidade. Mentres, no ámbito social, o 40,5% dos mozos e das mozas utiliza maioritariamente o galego cos amigos/as, comerciantes, médicos/as, profesorado dos fillos/as, persoal da administración e persoal bancario.

Estas porcentaxes que se desprenden da ECVFG-2008 para o sector da mocidade non acadan, con todo, os valores da media da poboación galega, xa que nos ámbitos mencionados –o familiar, o laboral e o social– os usos lingüísticos galegófonos en xeral se sitúan no 51,8%, no 48,4% e no 50,7%, respectivamente.

Por riba da media nas novas tecnoloxías

Cómpre indicar, no entanto, que os mozos e mozas utilizan máis o galego no ámbito das novas tecnoloxías en comparación coa media da poboación galega. Segundo os datos sociolingüísticos que se desprenden da enquisa do IGE de 2008, no tocante á lingua de preferencia para redactar mensaxes de móbil ou correos electrónicos, utiliza maioritariamente o galego o 24,7% dos menores de 29 anos, 3 puntos porcentuais máis que a media de Galicia, que se sitúa no 21,7%.

Así mesmo, no tocante á preferencia de idioma para navegar por internet, vólvese detectar unha tendencia semellante: o 17,3% da xuventude emprega sempre ou preferentemente o galego, mentres que esta é a opción do 16,9% da poboación.

A mocidade, un sector social prioritario para a dinamización lingüística

O galego é a lingua de maior uso social en Galicia. O 56,4% da poboación maior de 5 anos fala sempre en galego ou máis galego ca castelán, segundo se desprende dos datos da ECVFG-2008, e os que falan sempre en galego constitúen o 30% da poboación. Malia todo, a xuventude adoita utilizar máis o castelán. En consecuencia, as franxas de idade máis novas constitúen un dos principais retos para a lingua galega, así como o sector da poboación onde se fai máis necesaria unha actuación planificada para promover o uso do idioma.

FONTE: Consellería de E. e O. Uniersitaria.


0 comentarios